Policy

Algemene voorwaarden

https://educatiecampus.com/ is eigendom van: Stichting Prohumaniteit.

Door de toegang tot en het gebruik van https://educatiecampus.com/  verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De toegang tot en het gebruik van de site is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Algemeen 
Van tijd tot tijd kunnen de voorwaarden voor het gebruik van https://educatiecampus.com/ gewijzigd worden. De wijzigingen verschijnen dan op deze pagina en zijn meteen van kracht. Veranderingen en correcties op deze site mogen op elk later tijdstip plaatsvinden en behoren enkel en alleen tot de competentie van de eigenaar. Uw toegang tot of gebruik van de website wordt beschouwd als uw instemming met deze voorwaarden.

Alle informatie wordt verstrekt zonder enige verbintenis. Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie op deze site is voor uw eigen risico.

Geen aansprakelijkheid 
In geen geval zal https://educatiecampus.com/  aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.

Door https://educatiecampus.com/  te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze afstand van aansprakelijkheid redelijk is en de aard van de site namelijk gewoon basisinformatie verschaffen is. 

Links 
U gaat akkoord om geen links van een andere website te leggen naar deze website zonder voorafgaande toestemming van van de eigenaar. U gaat akkoord om de informatie, getoond op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te wijzigen.

Intellectueel eigendomsrecht
De informatie op deze site, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal zijn eigendom van Stichting Prohumaniteit of belanghebbenden. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk- niet-commercieel gebruik.  

Surinaams recht
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Surinaams recht. Geschillen, gekoppeld aan deze site zijn alleen onderworpen aan de Surinaamse rechtspraak.

Privacy
De https://educatiecampus.com/  beschermt uw privacy.

Verboden gebruiken 
U mag op of vanaf https://educatiecampus.com/  geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend of pornografisch materiaal versturen, of ander materiaal dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan https://educatiecampus.com/  of rechthoudende derden.

© 2023 Alle rechten voorbehouden.

 

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren