november 10, 2021

dbsuriname.com/2021/11/10/campagne-geletterdheid-van-start-gegaan 

Campagne Geletterdheid van start gegaan

Op 8 november vond de inauguratie van de campagne ‘Geletterdheid’ plaats in hetOpenluchtmuseum Nieuw-Amsterdam in het district Commewijne. Een nobel gezelschapwas uitgenodigd om geïnformeerd te worden over het een en ander van de landelijkecampagne van de Stichting Pro humaniteit. Onderwijskundige Margo Burgos-Kramp wasgastvrouw.

Gedistingeerd gezelschap
Een geselecteerd gezelschap was aanwezig, waaronder districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab, directeur Gerard Alberga van het Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam, onderwijsinspecteur Anandkoemar Hanoeman en bestuurslid Omar Terborgvan Stichting Zorgvol en Nobel. 

Welbespraakt
Onderwijskundige Remy Pollack, gewezen districtscommissaris van Commewijne enKawna kenner, de bekwame Astrid van Eer samensteller van het voorlichtingsboekje metals titel ‘De T van Takrusiki, de K van Kanker’ (voor kinderen over de ziekte kanker),student Sunaina Mohan verbonden aan de Vereniging Jongeren van Commewijne, enrayon-inspecteur van Onderwijs Anandkoemar Hanoeman voerden met overtuiging hetwoord.

Algemeenvormende producties
Aan de 36 scholen van het district Commewijne werd het boek getiteld Skoro (een reisdoor de geschiedenis van ons onderwijs), het voorlichtingsboekje de ‘T van Takrusiki, deK van Kanker’ (Kanker Diagnostiek en Preventie in Suriname voor kinderen en eenhonderdtal audiovisuele producties) en 10 posters uit een collectie van 60 geschonken.Onderwijs rayoninspecteur Hanoeman heeft de distributie naar de scholen toe op zichgenomen. De scholen worden binnenkort voorzien van een link naar het world wide web,waardoor zij toegang hebben tot alle audio- en audiovisuele producties van de campagne‘Geletterdheid’

Srefidensi
Het begin van november, de Surinaamse Onafhankelijkheidsmaand, is een gepastmoment om de landelijke campagne ‘Geletterdheid’ op te starten. De campagne heeftook te maken met de aanvang van het schooljaar 2020-2021, want onderwijs brengtontwikkeling. Is opgedragen aan het mannelijk geslacht, gezien hun reputatie en faambinnen de samenleving.

Onderwijs en vorming
De samenwerkende stichtingen, organisaties en individuen waaronder Pro humaniteit,Tori collectief, Zorgvol en Nobel, Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam, Wan BetreCawna, De Stem, Visteeltacademie Suriname, Odyssye Import, Surigrahics, Graficomn.v., Chadlab, Dagblad Suriname, esthéticienne Nita Olf-Landvreugd en hetAdvocatenkantoor Chandra Algoe zijn collectief bezig te werken aan vooruitgang. Deonderwerpen die worden aangeroerd hebben een onderwijs- en algemeen vormendkarakter.

Veiligheid en lezen
De campagne ‘Geletterdheid’ bestaat uit meerdere onderdelen toegespitst op veiligheiden lezen. De hoofdthema’s van de campagne ‘Geletterdheid’ zijn ‘Suriname Lees!’ en‘Veiligheid een Universele taal.’ De campagne houdt onder andere in: geschreveninformatie verwerkt in boeken, in de vorm van posters, audio- en audiovisuele producties,zang, dans, toneel en andere vormen van expressie.

Motivatie
Het is algemeen bekend, dat Suriname, streeft naar verbetering. Vanwege diverseomstandigheden kan een aanzienlijk deel van de bevolking onvoldoende genieten vandoelmatig onderwijs. Deze situatie beïnvloedt alle aspecten van het leven. Hierdoor doetzich maatschappelijke-, culturele-, sociale- en economische verschrompeling voor. Hetresultaat is, dat het individu en het collectief zich niet naar behoren kunnen ontplooien.

Realisatie
De overheid is in haar eentje niet in staat om orde op zaken te stellen. Elke burger, elkeingezetene van Suriname heeft conform de maatschappelijke verantwoordelijkheid, deverplichting om concrete acties te ondernemen.

Waarom Lezen?
Lezen en zich naar behoren kunnen uitdrukken op schrift, is een doeltreffend instrumentin leerprocessen en scholing.
Met de campagne willen wij een significante bijdrageleveren aan het lees- en taalonderwijs. Aan de algemene ontwikkeling van desamenleving.

Methodiek
Door de boodschap op pedagogische, didactische, artistieke en creatieve wijze viaverschillende kanalen en expressievormen gedurende lange periode gelijktijdig teetaleren, wordt de leesgewoonte ingeprent.

Waarom Commewijne?
Commewijne werd vanwege meerdere redenen gekozen, om de landelijke campagne teinaugureren. Commewijne bezet, wat basisschoolresultaten betreft, landelijk de laatstejaren de 2e en 3e plaats. Een ode aan het district werd daarom op zijn plaats geacht.Meer nog, Tamanredjo bereidt zich voor om op haar stichting dag, 27 december 2007. teherdenken.

Veiligheid een Universele Taal
Een ander onderdeel van de campagne ‘Geletterdheid’ is: ‘Veiligheid een UniverseleTaal’, dit uit bezorgdheid over de veiligheid in de breedste zin van het woord.

Veiligheid een relatief begrip
Ingezien wordt, dat veiligheid een relatief begrip is, aangezien niets onder alleomstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip ‘veiligheid’ bestaat zowel rationeelals denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op eensituatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast bestaat er nog zoiets als denkbeeldigeveiligheid. Iemand kan zich veilig voelen, maar is het rationeel gezien niet, en andersom.

Publieke actie.
‘Veiligheid een Universele taal’ is een stelselmatige publieke actie tegen omstandighedendie gevaar met zich meebrengen. Het gaat om een breed scala van veiligheidsthema’s,die niet alleen te maken hebben met de onderwereld, gezagsondermijnende elementenen terrorisme. Er wordt ook gewaakt over brandveiligheid, verkeersveiligheid,voedselveiligheid, veiligheid op de werkvloer, georganiseerde criminaliteit, fraude,verduistering, en ga zo maar door. 

Geweld een stille epidemie
Uit onderzoek van De Nationale Assemblee en het Institute for Graduate Studies van deAnton de Kom Universiteit, van Suriname, ondersteund door het Kinderfonds van deVerenigde Naties Unicef, is gebleken, dat geweld tegen kinderen een stille epidemie is.86% van de kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar is slachtoffer geworden van tenminsteéén vorm van gewelddadige mentale of fysieke bestraffing door een lid van hethuishouden. 6 op de 10 kinderen zijn slachtoffer van enige vorm van lijfstraffen.

Fysiek-, geestelijk en ander geweld
De campagne ‘Veiligheid een Universele Taal’ adresseert de verborgen vraagstukken enproblemen van fysiek-, geestelijk en ander geweld. Aan de 36 scholen van het districtCommewijne wordt in eerste instantie het boek Skoro, audio en audiovisuele productiesen posters aangeboden uit de collecties van de “Leescampagne” en de“Veiligheidscampagne.” Gedurende het schooljaar, zal met regelmaat aandacht wordenbesteed aan de overige districten.

Vorming en educatie
Middels voorlichting, vorming en educatie wordt preventief te werk gegaan. Dezevoorzorg draagt bij aan het weerbaar maken van kinderen, jeugdigen en volwassenen. 

Sleutel tot vooruitgang
De samenleving wordt voorgehouden om welzijn als een belangrijke sleutel totvooruitgang te zien en het tot duurzaam ontwikkeldoel te maken. Dit conform deWerelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling 2015 – 2030 van de Verenigde Naties, dieonder andere inhouden: ‘Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam … Bevorderveiligheid…’ De verwachting is, dat zodoende wordt bijgedragen aan een leefomgeving,waarin kinderen en volwassenen zich ten volle kunnen ontplooien.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren